Soutěž

Soutěž o zajímavé ceny

1) 1x Roční předplatné Netflix

2) 1x Roční předplatné Spotify

3) 4x Paysafe karta v hodnotě 1 000 Kč

4) 1x Dárkový poukaz do knihkupectví KOSMAS v hodnotě 1 000 Kč

5) 1x Dárkový poukaz do knihkupectví KOSMAS v hodnotě 500 Kč

Vyplňte jednoduchý formulář,
potvrďte svoji účast v soutěži v mailové schránce
a získejte možnost vyhrát jednu z pěkných cen.

1. 6. 2020 vylosujeme 8 výherců.

Soutěžní formulář

* povinné
Která katedra je pro tebe nejzajímavější? *
Souhlas s podmínkami soutěže

Podmínky soutěže

Pořadatel soutěže

Pořadatelem Soutěže je Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni, sídlem Univerzitní 26, 301 00 Plzeň. IČO: 49777513. („Pořadatel“).

Doba a místo trvání Soutěže

Soutěž probíhá od 13.1.2020 do 1.6.2020 na webových stránkách http://feelplzen.cz/soutez/  („webové stránky FEL“).

Účastníci Soutěže

 • Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která má doručovací adresu/trvalé bydliště na území České republiky. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Pořadatele ani jejich rodinní příslušníci (“Účastník“).
 • Pokud se Pořadatel domnívá, že Účastník nesplňuje podmínky účasti v Soutěži, či že porušuje pravidla Soutěže, je oprávněn Účastníka ze Soutěže vyřadit. Takové rozhodnutí je výhradně na uvážení Pořadatele a nezakládá jakékoliv nároky na straně vyřazeného Účastníka. Pořadatel není povinen své rozhodnutí o vyřazení vyřazenému Účastníkovi oznamovat ani doručovat.
 • Účastník Soutěže může být výhercem, pouze pokud řádně splní všechny podmínky této Soutěže a splní kritéria pro výherce („Výherce“).

Pravidla Soutěže

 • Do soutěže se Účastník zapojí tak, že vyplní soutežní formulář na webu feelplzen.cz
 • Účastník, který nevyplní platnou e-mailovou adresu, bude Pořadatelem ze Soutěže vyřazen.
 • 8 výherců bude vylosováno 1.6.2020.
 • Soutěže se Účastník může zúčastnit pouze jedenkrát.

Výhry, podmínky získání výher

 • Výhry: 1x roční předplatné Netflix, 1x roční předplatné Spotify, 4x Paysafe karta s kreditem 1 000 Kč, 1x dárkový poukaz do knihkupectví Kosmas v hodnotě 1 000 Kč, 1x dárkový poukaz do knihkupectví Kosmas v hodnotě 500 Kč
 • Výherce kontaktuje Pořadatel prostřednictvím e-mailu, který Účastník zadal při vstupu do soutěže, nejpozději do 7 pracovních dnů od ukončení Soutěže.
 • Aby mohl Výherce obdržet Výhru, musí Pořadateli doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, doručovací adresa), nejpozději do 14 dnů od doručení e-mailu od Pořadatele. Pokud Výherce tyto údaje Pořadateli nesdělí, propadá Výhra Pořadateli.
 • Výhra bude Výherci předána nejpozději do 30 dnů od ukončení Soutěže.

Ochrana osobních údajů

 • Okamžikem přihlášení do Soutěže Účastník vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa a e-mailová adresa dle platných právních předpisů pro účely této Soutěže a pro obchodní i marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení, Pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje Účastník na dobu neurčitou, nejvýše však 1 rok. Účastník má kdykoli právo tento souhlas odvolat, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění či zničení, jakož i další práva dle platných právních předpisů. V případě, že tento souhlas Účastník odvolá, je Pořadatel oprávněn vyloučit jej ze Soutěže. Pokud se stal v mezidobí výhercem Výhry a tuto obdržel, je povinen ji Pořadateli vrátit.
 • Účastník bere na vědomí, že Pořadatel je oprávněn předávat osobní údaje uvedené v čl. VI. odst. 1 těchto podmínek Soutěže třetím stranám, a sice svým smluvním partnerům.
 • Okamžikem přihlášení do Soutěže Účastník vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby v případě, že se stane Výhercem, byly jeho jméno, příjmení a adresa (v rozsahu uvedení obce či její části) použity v přiměřeném rozsahu pro účely propagace Pořadatele, jeho produktů či Soutěže. Zároveň Účastník souhlasí s tím, že v souvislosti se Soutěží mohou být pořízeny a následně zveřejněny jeho podobizny, obrazové snímky a obrazové či zvukové záznamy.
 • Účastník zároveň poskytuje svůj souhlas Pořadateli, aby poskytnutou e-mailovou adresu využil pro potřeby šíření obchodních, marketingových a obdobných sdělení. Tento souhlas uděluje Účastník na dobu neurčitou a lze jej kdykoli odvolat za podmínek stanovenými platnými právními předpisy.
 • Účastník tímto opravňuje Pořadatele k provádění kontrol v nezbytném rozsahu týkající se zjištění jeho totožnosti v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel se zavazuje osobní údaje, které získal v rámci ověření totožnosti Účastníka, nijak dále nešířit, nezpracovávat a neuchovávat po dobu delší než nezbytně nutnou.
 • Účastník bere na vědomí, že webové stránky FEL využívají cookies soubory pro optimalizaci kampaně, remarketing a zajištění spravedlivých podmínek soutěže.

Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci Soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže, včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv námitkách proti organizaci Soutěže rozhoduje Pořadatel s konečnou platností.
 2. Výhry v Soutěži nejsou soudně vymahatelné, na Výhru nevzniká právní nárok a není možno místo ní požadovat jiné plnění.
 3. Případné zdanění Výher se řídí platnými právními předpisy. Výherce bere na vědomí, že obdržení výhry může podléhat daňové či obdobné povinnosti a zavazuje se takové povinnost řádně splnit.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo úprav pravidel Soutěže, a to včetně práva Soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit. V případě změny pravidel Soutěže vyhlásí tyto změny Pořadatel na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné, účinné a úplné podmínky.
 5. Účastník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele své postavení Účastníka v Soutěži jakkoliv převádět na třetí osobu či tímto jakkoliv jinak disponovat.
 6. Tyto podmínky Soutěže jsou platné a účinné od 13.1.2020.